O nas
Produkcja
Wydobycie
Dodatkowa sprzedaż i usługi
Kontakt
Wydobycie

Piasek spełnia wymagania normy PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: piasek dla warstw i urządzeń filtracyjnych, warstwy mrozoochronne, na podsypki pod nawierzchnie; nadaje się do wbudowywania w nasypy drodowe wg PN-S-02205:1998.
Zawartość zanieczyszczń obcych wg PN-B-06714/12                  - 0,0 %
Zawartość części organicznych wg PN-B-06714/26                    - b. wzorcowa
Przeznaczenie m.in.: nasypy drogowe, warstwy odsączające, zasypki, podsypki,

Piasek  -  1 tona /8,00 zł netto